Kdo jsme?

Pozor. Z důvodu vládního nařízení je lesní klub od 1. 3. 2021 do konce omezení uzavřen.

Lesní klub Lesní skřítci provozuje zapsaný spolek Lesní Bílovice, z.s.

Lesní klub poskytuje předškolní vzdělávání dětí ve věku 3-7 let.

Rodiče dětí navštěvujících školku jsou členy spolku a podílí se tak na jejím chodu a mají svá práva i povinnosti.
Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze, výkonným orgánem je Rada spolku.
Stanovy spolku jsou k nahlédnutí zde.

25

Co nabízíme?

Nabízíme různé modely docházky dětí: dvoudenní, třídenní, čtyřdenní a pětidenní, všechny varianty v podobě celodenní docházky.

Děti jsou vedeny a doprovázeny v duchu lesní pedagogiky, procházejí environmentální výchovou a vyrůstají v komunitním prostředí. Nedílnou součástí programu v lesním klubu je však také volná hra, kterou považujeme za zásadní podmínku pro rozvoj inteligence a vnitřní motivace dítěte.

Předškolní příprava

Lesní klub Lesní skřítci nemůže nabídnout předškolní přípravu akreditovanou MŠMT, jelikož lesní klub není registrován v rejstříku lesních mateřských škol MŠMT. V rámci celoročního vzdělávacího programu však v naší školce předškolní příprava přirozeně probíhá a děti jsou dostatečně připraveny k zápisu do první třídy. Jeden z pedagogů se vždy ve své činnosti zaměřuje na práci s předškoláky a trénuje s nimi kompetence potřebné ke zvládnutí prvního ročníku ZŠ. Prostor mají zejména v době poledního klidu mladších dětí. Průvodci spolupracují s rodiči na vytvoření portfolia předškoláků k předložení spádové školce.

Z hlediska formálního je z tohoto důvodu nutné dítě zapsat do spádové mateřské školy na individuální vzdělávání a domluvit si zde podrobnosti, zejména ověření, které probíhá jednou za rok.

Denní režim

7.45–8.45 příchod dětí, krmení zvířat, volná hra, individuální práce s pomůckami
8.45–9.00 svačina
9.00–9.15 ranní kruh, součástí jsou každodenní rituální aktivity (písnička, přivítání), jóga a další
9.30–11.30 pobyt v lese s integrovaným enviromentálním programem/práce na pozemku/hry
11.30–12.30 polední kruh, společné reflexe dne, příprava na oběd, oběd
12.30–14.00 odpočinek, četba pohádky a příběhů – mladší děti
13.00–14.00 předškolní příprava, práce s pomůckami – starší děti
14.00–15.00 tématický vzdělávací program, příprava odpolední svačiny
14.45–15.15 odpolední svačina
15.00–16.25 volná hra, vyzvedávání dětí, úklid
16.30 zavírání školky

 

Ceník

CENÍK PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

Počet dní v týdnu Celý den
1 den v týdnu 2 500 Kč měsíčně
2 dny v týdnu 3 500 Kč měsíčně
3 dny v týdnu 4 500 Kč měsíčně
4 dny v týdnu 5 500 Kč měsíčně
5 dnů v týdnu 6 000 Kč měsíčně

Den na zkoušku: 380 Kč

Oběd: 85 Kč

Stravné je hrazeno formou zálohy na měsíc, kdy je cena 1 obědu násobena průměrným počtem docházkových dní za měsíc, dle jednotlivých forem docházky. Tedy například při docházce 3 dny je vzorec 85 x 12 = 1020 Kč. Zálohy jsou vyúčtovány na ke konci prosince a ke konci června, případné přeplatky jsou následně vráceny zpět na účet.

JEDNORÁZOVÉ PLATBY

Příspěvek spolku na rok 2020/2021 činí 1 000 korun na školní rok. Příspěvek na kulturní akce v průběhu školního roku 2020/2021 činí 1 000 Kč/dítě. Příspěvek na pracovní pomůcky je 500 Kč/pololetí.

Pedagogická koncepce

S ohledem na vývojové potřeby dětí Lesní skřítci vycházejí z těchto principů a směrů:

 • Lesní pedagogika
  • Věříme, že příroda poskytuje dětem ideální výchovně vzdělávací prostředí, děti se v přírodě učí celostně (tzn. všemi rovinami vnímání), přirozeně rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, mají možnost vnímat rytmus změn ročních období a přírodních jevů.  “Bezhračkové” prostředí podporuje tvořivost dětí. Přímý kontakt s rostlinami i živočichy vede děti k jejich poznání a následnému respektování. Čerpáme z poznatků a zkušeností Josepha Cornella, který při kontaktu dětí s přírodou využívá zážitkovou pedagogiku, podporuje jejich vnímavost a porozumění procesů v přírodě.
 • Výchovný přístup Respektovat a být respektován
  • K dětem se snažíme přistupovat jako k plnohodnotným bytostem a komunikačním partnerům. Výchova dětí založena na uplatňování moci a síly má negativní dopady na sebeúctu, rozvoj osobnosti i vztahy ve skupině. Při komunikaci s dětmi proto používáme postupy dle metodiky Respektovat a být respektován (popis situace, pojmenování emocí, vyvození přirozených důsledků, možnost volby, zaměření na pozitiva, …).
 • Environmentální výchova
  • Podstatou environemntální výchovy je podnítit v dětech touhu poznávat okolní svět a rozvíjet ji v hluboký a trvalý vztah k přírodě prostřednictvím přímého kontaktu s přírodou. Environmentální rozměr školka skýtá i ve způsobu jejího fungování – hospodaříme s vodou, třídíme odpad, preferujeme bio potraviny, kompostujeme, krmíme zvířátka, pěstujeme plodiny za zahrádce. Děti tyto vzory adaptují a přijímají za své.
 • Prvky Montessori pedagogiky
  • Montessori přístup u dětí rozvíjí možnost volby a zodpovědnost za svoje jednání, podporuje vnitřní motivaci. Využívá přirozeného zájmu dítěte, pomáhá mu zafixovat si správné návyky a vytvářet svůj vlastní úsudek. Děti se učí svou práci samostatně plánovat a řídit.
 • Komunitní pojetí
  • Nedílnou součástí našeho fungování je blízký vztah dětí, průvodců a rodičů. Takto se může školka stát bezpečným místem společného setkávání, kde se všichni jedinci navzájem učí. Rodiče se podílejí na vedení a organizaci školky, jejím provozu (svačinky, výpomoc průvodcům), budování zázemí (brigády na pozemku zahrady, průběžné opravy). S dětmi i průvodci se rodiče setkávají nejen u příležitostí slavností, ale i v rámci každodenního provozu školky či při exkurzích a výjezdech.
 • Volná hra
  • Volná hra představuje zásadní podmínku pro rozvoj inteligence a vnitřní motivace dítěte. Dítě při volné hře zkoumá své okolí a bez rušivých zásahů plní úkoly, které si samo zadalo, a je pak zcela pohlceno jejich řešením.  Hra samotná je tedy současně metodou, prostředkem, impulsem i odměnou. Při volné hře dítě posouvá samo sebe dál ve vývoji. Prostor k volné hře vytváříme cíleně – zahrada i les dětem poskytují dostatečně inspirující terén zvoucí ke zkoumání, různorodým úkolům a aktivitám. Děti mají příležitost hrát si s vodou, půdou, přírodními materiály.

Pro bezpečný a plnohodnotný pobyt dětí v prostředí lesního klubu je důležité mít dobře nastavená pravidla. Pedagogové i rodiče proto postupně na základě konkrétních zkušeností sestavili soubor pravidel jasně vymezujících hranice a povinnosti. Aby průvodci mohli realizovat kvalitní program pro děti, považujeme za nezbytné, aby průvodci a rodiče důsledně pravidla dodržovali a také důsledně vedli děti k jejich dodržování. Kompletní pravidla jsou nalezení na webových stránkách či v lesním klubu.

_DSC7986

 

Reference

„Seriously, since Libby has been attending for the last month, I am so amazed by how much she has learnt, how much she has matured, and how beautifully her character is growing…. I see how being at Lesni Skolka is such a gift for her…but also, it’s a gift for me! When I have watched the guides, and how they are with the kids, it has really inspired me to be a better parent. The guides are incredible people and I am so grateful to have met them, learn from them and even more grateful to have them guiding Libby :)“ 

Charlotte Horáková, maminka lesního skřítka

„Pohodové a kamarádské prostředí, respektující a individuální přístup k dětem, podpora vztahů rodiče-pedagogové-děti (i nad rámec školky) – společné slavnosti a zajímavé akce, možnost rodičů zapojit se a ovlivnit chod školky, snaha pedagogů o sebevzdělávání.“ 

Zuzana Kejíková, maminka lesního skřítka

„Ráno, když doprovázím svoji dceru do lesní školky, nelituji, že to mám kus cesty přes kopec.
Po cestě nadechuji svěží vzduch a i ta chvika mne regeneruje. Jsem ráda, že moje dcera se od malička učí realitě a poznává krásu přírody. Průvodci/kyně jsou ve školce dobře vyvážení. Je to mix mladého, zkušeného, ženského a mužského. Všichni jsou velmi aktivní a mne bylo vždy velmi příjemné, že děti, které teskní, nenechávají plakat.“

Karolína Kohoutková, maminka lesního skřítka

„S Lesními skřítky soužíváme již pátým rokem. Za tu dobu se vyvíjejí, proměňují a nutno říct, že stále k lepšímu. Jedná se o velmi přátelské prostředí s vynikajícím týmem schopných a aktivních průvodkyň a průvodců. Musím velmi ocenit mužský element, který je pro děti jako magnet. Máme rádi společné akce, setkávání s průvodci, dětmi, rodiči, to, že můžeme být aktéry, ne jen pozorovateli. Otisk Lesních skřítků je v dětech, ale i v nás rodičích velmi silný, a to je moc dobře! Děkujeme!“

Martina Lužná, maminka dvou lesních skřítků

„Strávili jsme ve Skřítcích tři roky, děti i já a co šlo i manžel. Za tu dobu jsme si k místu i lidem, se kterými jsme se tu potkali, vytvořili silné pouto. Byl tu prostor existovat zde uvolněně, spontánně, přirozeně a zajímavě. Všichni jsme si odnesli lecjaké poznání, navázali milá a často hluboká přátelství a užili si nemálo legrace. Je to láska, která se nezapomíná 8-). Děkujeme!“

Lucie Anderová, máma Ondry a Helenky