Ceník

Zřizovatel LK Lesní skřítci je nezisková organizace a nedostávají jakékoli příspěvky ze státního rozpočtu na dítě. Veškerý provoz lesní školky, který je tvořen platy pedagogů, provozními výdaji a výdaji na pedagogický materiál, je hrazen z členských příspěvků rodičů, jejichž výše závisí na docházce dítěte do školky. I přes relativně vysoké „školkovné“ je rozpočet napnutý a tak důležitou roli hrají finanční i nefinanční dary a dobrovolnictví, ze kterých mohou být realizovány investiční záměry.
V níže uvedených příspěvcích není zahrnuto stravné.

DOCHÁZKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019

Počet dní v týdnu Celý den
2 dny v týdnu 2 760 Kč měsíčně
3 dny v týdnu 3 910 Kč měsíčně
4 dny v týdnu 4 830 Kč měsíčně
5 dnů v týdnu 5 750 Kč měsíčně

Z důvodu snížení administrativní náročnosti se platí vždy dva měsíce najednou, a to s měsíčním předstihem. Například na konci září je třeba zaplatit docházku za nadcházející listopad a prosinec.

Předem omluvené nepřítomnosti je možné nahradit si po domluvě s pedagogem v jiný den.

Příspěvek se nevrací v případě krátkodobé nemoci. V případě dlouhodobé nemoci dítěte bude na základě potvrzení od lékaře vrácen členský příspěvek po 2 týdnech nepřítomnosti u dětí, které chodí 5 dnů v týdnu a nemají  tedy možnost náhrady. U dětí s možností náhrady až po 3 týdnech nepřítomnosti.

Také je možné navštívit školku jen krátce, tzv. Den na zkoušku.
Tato služba je zpoplatněna částkou 380 Kč/celý den.

 

ČLENSTVÍ VE SPOLKU LESNÍ BÍLOVICE

Zřizovatelem Lesních skřítků je organizace Lesní Bílovice, která je zapsaným spolkem v obchodním rejstříku. Do lesní školky jsou přijímány děti členů tohoto spolku. Zástupce každé rodiny, která zapíše své děti k pravidelné docházce (ne do příměstských táborů), se současně přihlásí ke členství do spolku Lesní Bílovice. Získá tak hlasovací právo na valné hromadě a stát se členem rady spolku s možností ovlivnit chod spolku a lesní školky. Zároveň členům vznikne povinnost hradit pololetně členský příspěvek určený na úhradu nákladů s provozem spolku Lesní Bílovice a respektovat usnesení valné hromady o podílu na chodu spolku a provozu lesní školky (účast na brigádách, podíl na provozu školky, spoluúčast na přípravě slavností). Výše členského příspěvku byla stanovena na 500 Kč za pololetí.