Pedagogická koncepce

S ohledem na vývojové potřeby dětí Lesní skřítci vycházejí z těchto principů a směrů:

 • Lesní pedagogika
  • Věříme, že příroda poskytuje dětem ideální výchovně vzdělávací prostředí, děti se v přírodě učí celostně (tzn. všemi rovinami vnímání), přirozeně rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, mají možnost vnímat rytmus změn ročních období a přírodních jevů.  “Bezhračkové” prostředí podporuje tvořivost dětí. Přímý kontakt s rostlinami i živočichy vede děti k jejich poznání a následnému respektování. Čerpáme z poznatků a zkušeností Josepha Cornella, který při kontaktu dětí s přírodou využívá zážitkovou pedagogiku, podporuje jejich vnímavost a porozumění procesů v přírodě.
 • Výchovný přístup Respektovat a být respektován
  • K dětem se snažíme přistupovat jako k plnohodnotným bytostem a komunikačním partnerům. Výchova dětí založena na uplatňování moci a síly má negativní dopady na sebeúctu, rozvoj osobnosti i vztahy ve skupině. Při komunikaci s dětmi proto používáme postupy dle metodiky Respektovat a být respektován (popis situace, pojmenování emocí, vyvození přirozených důsledků, možnost volby, zaměření na pozitiva, …).
 • Environmentální výchova
  • Podstatou environemntální výchovy je podnítit v dětech touhu poznávat okolní svět a rozvíjet ji v hluboký a trvalý vztah k přírodě prostřednictvím přímého kontaktu s přírodou. Environmentální rozměr školka skýtá i ve způsobu jejího fungování – hospodaříme s vodou, třídíme odpad, preferujeme bio potraviny, kompostujeme, krmíme zvířátka, pěstujeme plodiny za zahrádce. Děti tyto vzory adaptují a přijímají za své.
 • Prvky Montessori pedagogiky
  • Montessori přístup u dětí rozvíjí možnost volby a zodpovědnost za svoje jednání, podporuje vnitřní motivaci. Využívá přirozeného zájmu dítěte, pomáhá mu zafixovat si správné návyky a vytvářet svůj vlastní úsudek. Děti se učí svou práci samostatně plánovat a řídit.
 • Komunitní pojetí
  • Nedílnou součástí našeho fungování je blízký vztah dětí, průvodců a rodičů. Takto se může školka stát bezpečným místem společného setkávání, kde se všichni jedinci navzájem učí. Rodiče se podílejí na vedení a organizaci školky, jejím provozu (svačinky, výpomoc průvodcům), budování zázemí (brigády na pozemku zahrady, průběžné opravy). S dětmi i průvodci se rodiče setkávají nejen u příležitostí slavností, ale i v rámci každodenního provozu školky či při exkurzích a výjezdech.
 • Volná hra
  • Volná hra představuje zásadní podmínku pro rozvoj inteligence a vnitřní motivace dítěte. Dítě při volné hře zkoumá své okolí a bez rušivých zásahů plní úkoly, které si samo zadalo, a je pak zcela pohlceno jejich řešením.  Hra samotná je tedy současně metodou, prostředkem, impulsem i odměnou. Při volné hře dítě posouvá samo sebe dál ve vývoji. Prostor k volné hře vytváříme cíleně – zahrada i les dětem poskytují dostatečně inspirující terén zvoucí ke zkoumání, různorodým úkolům a aktivitám. Děti mají příležitost hrát si s vodou, půdou, přírodními materiály.

Pro bezpečný a plnohodnotný pobyt dětí v prostředí lesního klubu je důležité mít dobře nastavená pravidla. Pedagogové i rodiče proto postupně na základě konkrétních zkušeností sestavili soubor pravidel jasně vymezujících hranice a povinnosti. Aby průvodci mohli realizovat kvalitní program pro děti, považujeme za nezbytné, aby průvodci a rodiče důsledně pravidla dodržovali a také důsledně vedli děti k jejich dodržování. Kompletní pravidla jsou nalezení na webových stránkách či v lesním klubu.

_DSC7986