Kdo jsme?

Ještě máme pár volných míst od září 2023.

Lesní klub Lesní skřítci provozuje zapsaný spolek Lesní Bílovice, z.s.

Lesní klub poskytuje předškolní vzdělávání dětí ve věku 3-7 let.

Rodiče dětí navštěvujících školku jsou členy spolku a podílí se tak na jejím chodu a mají svá práva i povinnosti.
Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze, výkonným orgánem je Rada spolku.
Stanovy spolku jsou k nahlédnutí zde.

25

Co nabízíme?

Nabízíme různé modely docházky dětí: dvoudenní, třídenní, čtyřdenní a pětidenní, všechny varianty v podobě celodenní docházky.

Děti jsou vedeny a doprovázeny v duchu lesní pedagogiky, procházejí environmentální výchovou a vyrůstají v komunitním prostředí. Nedílnou součástí programu v lesním klubu je však také volná hra, kterou považujeme za zásadní podmínku pro rozvoj inteligence a vnitřní motivace dítěte.

Předškolní příprava

Lesní klub Lesní skřítci nemůže nabídnout předškolní přípravu akreditovanou MŠMT, jelikož lesní klub není registrován v rejstříku lesních mateřských škol MŠMT. V rámci celoročního vzdělávacího programu však v naší školce předškolní příprava přirozeně probíhá a děti jsou dostatečně připraveny k zápisu do první třídy. Jeden z pedagogů se vždy ve své činnosti zaměřuje na práci s předškoláky a trénuje s nimi kompetence potřebné ke zvládnutí prvního ročníku ZŠ. Prostor mají zejména v době poledního klidu mladších dětí. Průvodci spolupracují s rodiči na vytvoření portfolia předškoláků k předložení spádové školce.

Z hlediska formálního je z tohoto důvodu nutné dítě zapsat do spádové mateřské školy na individuální vzdělávání a domluvit si zde podrobnosti, zejména ověření, které probíhá jednou za rok.

Denní režim

7.45–8.45 příchod dětí, krmení zvířat, volná hra, individuální práce s pomůckami
8.45–9.00 svačina
9.00–9.15 ranní kruh, součástí jsou každodenní rituální aktivity (písnička, přivítání), jóga a další
9.30–11.30 pobyt v lese s integrovaným enviromentálním programem/práce na pozemku/hry
11.30–12.30 polední kruh, společné reflexe dne, příprava na oběd, oběd
12.30–14.00 odpočinek, četba pohádky a příběhů – mladší děti
13.00–14.00 předškolní příprava, práce s pomůckami – starší děti
14.00–15.00 tématický vzdělávací program, příprava odpolední svačiny
14.45–15.15 odpolední svačina
15.00–16.25 volná hra, vyzvedávání dětí, úklid
16.30 zavírání školky

 

Ceník

CENÍK PRO ŠKOLNÍ ROK 2023-2024

Počet dní v týdnu Celý den
1 den v týdnu 4 000 Kč měsíčně
2 dny v týdnu 5 000 Kč měsíčně
3 dny v týdnu 6 000 Kč měsíčně
4 dny v týdnu 7 000 Kč měsíčně
5 dnů v týdnu 7 500 Kč měsíčně

Den na zkoušku: 500 Kč

Oběd: 85 Kč

Stravné je hrazeno formou zálohy na měsíc, kdy je cena 1 obědu násobena průměrným počtem docházkových dní za měsíc, dle jednotlivých forem docházky. Tedy například při docházce 3 dny je vzorec 85 x 12 = 1020 Kč. Zálohy jsou vyúčtovány na ke konci prosince a ke konci června, případné přeplatky jsou následně vráceny zpět na účet.

JEDNORÁZOVÉ PLATBY

Příspěvek spolku na rok 2023/2024 činí 1 000 korun na školní rok. Příspěvek na kulturní akce v průběhu školního roku je 1 000 Kč/dítě. Příspěvek na pracovní pomůcky je 500 Kč/pololetí.

Pedagogická koncepce

S ohledem na vývojové potřeby dětí Lesní skřítci vycházejí z těchto principů a směrů:

 • Lesní pedagogika
  • Věříme, že příroda poskytuje dětem ideální výchovně vzdělávací prostředí, děti se v přírodě učí celostně (tzn. všemi rovinami vnímání), přirozeně rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, mají možnost vnímat rytmus změn ročních období a přírodních jevů.  “Bezhračkové” prostředí podporuje tvořivost dětí. Přímý kontakt s rostlinami i živočichy vede děti k jejich poznání a následnému respektování. Čerpáme z poznatků a zkušeností Josepha Cornella, který při kontaktu dětí s přírodou využívá zážitkovou pedagogiku, podporuje jejich vnímavost a porozumění procesů v přírodě.
 • Výchovný přístup Respektovat a být respektován
  • K dětem se snažíme přistupovat jako k plnohodnotným bytostem a komunikačním partnerům. Výchova dětí založena na uplatňování moci a síly má negativní dopady na sebeúctu, rozvoj osobnosti i vztahy ve skupině. Při komunikaci s dětmi proto používáme postupy dle metodiky Respektovat a být respektován (popis situace, pojmenování emocí, vyvození přirozených důsledků, možnost volby, zaměření na pozitiva, …).
 • Environmentální výchova
  • Podstatou environemntální výchovy je podnítit v dětech touhu poznávat okolní svět a rozvíjet ji v hluboký a trvalý vztah k přírodě prostřednictvím přímého kontaktu s přírodou. Environmentální rozměr školka skýtá i ve způsobu jejího fungování – hospodaříme s vodou, třídíme odpad, preferujeme bio potraviny, kompostujeme, krmíme zvířátka, pěstujeme plodiny za zahrádce. Děti tyto vzory adaptují a přijímají za své.
 • Prvky Montessori pedagogiky
  • Montessori přístup u dětí rozvíjí možnost volby a zodpovědnost za svoje jednání, podporuje vnitřní motivaci. Využívá přirozeného zájmu dítěte, pomáhá mu zafixovat si správné návyky a vytvářet svůj vlastní úsudek. Děti se učí svou práci samostatně plánovat a řídit.
 • Komunitní pojetí
  • Nedílnou součástí našeho fungování je blízký vztah dětí, průvodců a rodičů. Takto se může školka stát bezpečným místem společného setkávání, kde se všichni jedinci navzájem učí. Rodiče se podílejí na vedení a organizaci školky, jejím provozu (svačinky, výpomoc průvodcům), budování zázemí (brigády na pozemku zahrady, průběžné opravy). S dětmi i průvodci se rodiče setkávají nejen u příležitostí slavností, ale i v rámci každodenního provozu školky či při exkurzích a výjezdech.
 • Volná hra
  • Volná hra představuje zásadní podmínku pro rozvoj inteligence a vnitřní motivace dítěte. Dítě při volné hře zkoumá své okolí a bez rušivých zásahů plní úkoly, které si samo zadalo, a je pak zcela pohlceno jejich řešením.  Hra samotná je tedy současně metodou, prostředkem, impulsem i odměnou. Při volné hře dítě posouvá samo sebe dál ve vývoji. Prostor k volné hře vytváříme cíleně – zahrada i les dětem poskytují dostatečně inspirující terén zvoucí ke zkoumání, různorodým úkolům a aktivitám. Děti mají příležitost hrát si s vodou, půdou, přírodními materiály.

Pro bezpečný a plnohodnotný pobyt dětí v prostředí lesního klubu je důležité mít dobře nastavená pravidla. Pedagogové i rodiče proto postupně na základě konkrétních zkušeností sestavili soubor pravidel jasně vymezujících hranice a povinnosti. Aby průvodci mohli realizovat kvalitní program pro děti, považujeme za nezbytné, aby průvodci a rodiče důsledně pravidla dodržovali a také důsledně vedli děti k jejich dodržování. Kompletní pravidla jsou nalezení na webových stránkách či v lesním klubu.

_DSC7986

 

Reference

„Seriously, since Libby has been attending for the last month, I am so amazed by how much she has learnt, how much she has matured, and how beautifully her character is growing…. I see how being at Lesni Skolka is such a gift for her…but also, it’s a gift for me! When I have watched the guides, and how they are with the kids, it has really inspired me to be a better parent. The guides are incredible people and I am so grateful to have met them, learn from them and even more grateful to have them guiding Libby :)“ 

Charlotte Horáková, maminka lesního skřítka

„Pohodové a kamarádské prostředí, respektující a individuální přístup k dětem, podpora vztahů rodiče-pedagogové-děti (i nad rámec školky) – společné slavnosti a zajímavé akce, možnost rodičů zapojit se a ovlivnit chod školky, snaha pedagogů o sebevzdělávání.“ 

Zuzana Kejíková, maminka lesního skřítka

„Ráno, když doprovázím svoji dceru do lesní školky, nelituji, že to mám kus cesty přes kopec.
Po cestě nadechuji svěží vzduch a i ta chvika mne regeneruje. Jsem ráda, že moje dcera se od malička učí realitě a poznává krásu přírody. Průvodci/kyně jsou ve školce dobře vyvážení. Je to mix mladého, zkušeného, ženského a mužského. Všichni jsou velmi aktivní a mne bylo vždy velmi příjemné, že děti, které teskní, nenechávají plakat.“

Karolína Kohoutková, maminka lesního skřítka

„S Lesními skřítky soužíváme již pátým rokem. Za tu dobu se vyvíjejí, proměňují a nutno říct, že stále k lepšímu. Jedná se o velmi přátelské prostředí s vynikajícím týmem schopných a aktivních průvodkyň a průvodců. Musím velmi ocenit mužský element, který je pro děti jako magnet. Máme rádi společné akce, setkávání s průvodci, dětmi, rodiči, to, že můžeme být aktéry, ne jen pozorovateli. Otisk Lesních skřítků je v dětech, ale i v nás rodičích velmi silný, a to je moc dobře! Děkujeme!“

Martina Lužná, maminka dvou lesních skřítků

„Strávili jsme ve Skřítcích tři roky, děti i já a co šlo i manžel. Za tu dobu jsme si k místu i lidem, se kterými jsme se tu potkali, vytvořili silné pouto. Byl tu prostor existovat zde uvolněně, spontánně, přirozeně a zajímavě. Všichni jsme si odnesli lecjaké poznání, navázali milá a často hluboká přátelství a užili si nemálo legrace. Je to láska, která se nezapomíná 8-). Děkujeme!“

Lucie Anderová, máma Ondry a Helenky